• Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

Изветување во однос на постапките за поштенски услуги

Почитувани, Агенцијата за пошти се обрати до Бирото за јавни набавки со барање да се сподели нивното укажување во однос на постапките за доделување на договор за поштенски услуги. Напоменуваме дека договорните органи при спроведувањето на постапките за доделување на договор, потребно е, освен прописите од Законот за јавните набавки, да ги почитуваат и одредбите [...]