• Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на волонтери

Со цел приближување на работата на државната администрација кон граѓаните на Република Македонија, а воедно и укажување на можност за стекнување на работно искуство на младите со кое би можеле полесно да конкурираат на пазарот на трудот, Министерство за финансии – Биро за јавни набавки овозможува волoнтирање за сите заинтересирани студенти од областа на правните [...]